عفونت ریه

.چرا هی میخوای

تو رو ولم کن ..چرا هی میخوای عذابم بدی ..تو که راحت میتونی با هر کسی که بخوای باشی ..چرا منو عذاب میدی تو که منو
دوست نداری ..اصلا این ازدواج مگه صوری نبود ..ولم کن ..من دلم نمیخواد با تو باشم ولم کن ازت متنفرم .بدم میاد ازت پست
فطرت سرشو خم کرده بود و داشت گردنمو میبوسید که با این حرفم از حرکت ایساد .آروم سرشو بلند کرد و زل زد تو چشمام ..

با نفرت بهش چشم دوختم .کل دلگیری و نفرتمو ریختم تو چشمامو بهش زل زدم .نمیدونم چی دید تو چشمام که یه دفعه سیلیه ی
محکمی زد بهم که پرت شدم رو زمین ..یه دستمو جلوی خودم گرفتم تا بدنم پیدا نباشه ..

+ نوشته شده در دوشنبه 26 شهريور 1397ساعت 18:21 توسط سینا | | تعداد بازدید : 25

× بستن تبلیغات